ARP

Sieć Otwartych Innowacji – to projekt pilotażowy dedykowany budowaniu kultury otwartych innowacji poprzez animowanie i wspieranie transakcji polegających na transferze technologii do przedsiębiorstw, a także tworzenie bazy wiedzy o otwartych innowacjach. Grantobiorcami (biorcami technologii) w projekcie będą przedsiębiorcy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Formy bezpośredniego wsparcia dla MSP to: działania animujące transfer technologii, wsparcie merytoryczne w ramach usług doradczych przygotowujące transakcje transferu technologii i wspierające wdrażanie zakupionej technologii, wsparcie finansowe nabycia prawa własności lub licencji do wykorzystania technologii. Udzielanie pomocy finansowej na nabycie wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) będzie odbywało się w formule projektów grantowych na drodze konkursu, na podstawie umów o powierzenie grantu. Projekt przewidziano do realizacji w okresie do 31.03.2023 r.

więcej informacji: www.siecotwartychinnowacji.pl